برچسب » اسناد تجاری

شرایط، انواع و مسئولیت ظهرنویسی
1 سال قبل
بررسی دقیق ظهر نویسی، شرایط و انواع آن

شرایط، انواع و مسئولیت ظهرنویسی

شرایط، انواع و مسئولیت ظهرنویسی ظهرنویس به کسی گفته می‌شود که فعل ظهرنویسی را به‌جا می‌آورد، و به کسی که ظهرنویسی به نفع او شده است، منتفع ظهرنویسی می‌گویند. ظهرنویسی در لغت به‌ معنای نوشتن پشت سند می‌باشد و طبق تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است عبارت است از اینکه دارنده‌ی سند دین و […]