برچسب » اسناد

اعتبار اسناد مالکیت معارض
1 سال قبل
اعتبار اسناد مالکیت معارض

اعتبار اسناد مالکیت معارض

اعتبار اسناد مالکیت معارض درحقیقت، اسناد مالکیت معارض مربوط به زمانی می‌شود که تمام یا قسمتی از یک ملک یا حقوق ارتفاقی ملکی که ثبت دفتر املاک شده است، دوباره به نام دیگری در دفتر املاک ثبت شود. دکترین و قانون، سند مالکیت معارض را این‌گونه تعریف کرده‌اند: سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر […]

اعتبار اسناد مالکیت معارض
1 سال قبل
بررسی اعتبار اسناد مالکیت معارض

اعتبار اسناد مالکیت معارض

اعتبار اسناد مالکیت معارض درحقیقت، اسناد مالکیت معارض مربوط به زمانی می شود که تمام یا قسمتی از یک ملک یا حقوق ارتفاقی ملکی که ثبت دفتر املاک شده است، دوباره به نام دیگری در دفتر املاک ثبت شود. دکترین و قانون، سند مالکیت معارض را این گونه تعریف کرده اند: سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر بر […]