برچسب » اعتراض به رای دادگاه

اعتراض ثالث
1 سال قبل
اعتراض ثالث

اعتراض ثالث

اعتراض ثالث چیست؟ برای اینکه امکان اشتباه در صدور آرا کمتر شود، در همه ی نظام های قضایی، راه هایی برای شکایت از رأی قاضی پیش بینی شده است. اما یکی از این راه های اعتراض نهادی به نام اعتراض ثالث است. قضات هم مانند همه ی انسان ها در معرض اشتباه و لغزش هستند. قاضی با اطلاعاتی […]

اعتراض به رای دادگاه
1 سال قبل
اعتراض به رای دادگاه

اعتراض به رای دادگاه

نحوه اعتراض به رای دادگاه اعتراض به رای دادگاه گاهی در دعاوی ای که مطرح می کنیم یا بر علیه ما مطرح می کنند، رأیی به ضرر ما صادر می شود اما باید این نکته را در نظر داشت که این آخر راه نیست و کسی که حکم علیه او صادر شده است، می تواند […]