برچسب » اعسار

اعسار چست
1 سال قبل
اعسار چست؟

اعسار چست

منظور از اعسار چیست؟ اصل بر آن است که بدهکار باید در مهلت تعیین شده از عهده تعهد خود برآید البته این ضرورت بر انجام تعهدات منحصر به تعهدات مالی نیست بلکه باید تعهدات غیرمالی نیز در موعد مشخص اجرا شوند. اما گاهی ممکن است وضعیتی برای شخص متعهد عارض شود که نتواند از عهده […]