برچسب » افراد مشمول مالیات

اشخاص مشمول مالیات
1 سال قبل
چه کسانی مشمول مالیات هستند؟

اشخاص مشمول مالیات

اشخاص مشمول مالیات اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند: ۱ -کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲ -هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید. ۳-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از […]