برچسب » انواع قرار

قرارهای قاطع دعوا
11 ماه قبل
بررسی قرارهای قاطع دعوا

قرارهای قاطع دعوا

قرارهای قاطع دعوا کدامند؟ قراری که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می‌شود را قرار قاطع گویند. این نوع قرار‌ها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می‌گردد و پرونده را از دادگاه خارج می‌کند. قرار در لغت به معنی استوار کردن ثابت کردن، […]