برچسب » تامین دلیل

تأمین دلیل چیست
1 سال قبل
تامین دلیل و شرایط آن

تأمین دلیل چیست

تأمین دلیل چیست و با چه شرایطی قابل استناد است؟ هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی نماید، در آینده دسترسی به آن ها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آن ها بطور کلی از بین خواهد رفت اعم از اینکه این […]