برچسب » تعلیق مجازات

تعلیق مجازات
1 سال قبل
تعلیق مجازات

تعلیق مجازات

کدام مجازات ها تعلیق می شوند دادگاه صادرکننده حکم برای به کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت هایی دارد و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد. تعلیق اجرای مجازات به این معنا است که مجازات مجرم به طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود. هدف از چنین […]