برچسب » تفکیک اراضی

درخواست افراز و تفکیک اراضی
1 سال قبل
درخواست افراز و تفکیک اراضی

درخواست افراز و تفکیک اراضی

نحوه درخواست افراز و تفکیک اراضی افراز ، به تقسیم کردن مال غیرمنقول مشاعی بین دو یا چند شریک اطلاق می شود که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری در قالب صدور دستور فروش توسط دادگاه، انجام می شود. در ادبیات حقوقی به مال مشترک، مشاع گفته می شود و همانطور که از نام آن معلوم […]