برچسب » تنظیم اظهارنامه

چگونه اظهارنامه تنظیم کنیم
1 سال قبل
راهنمای تنظیم اظهارنامه

چگونه اظهارنامه تنظیم کنیم

چگونه اظهارنامه تنظیم کنیم؟ ارسال اظهارنامه ، یک درخواست رسمی است، اما بدون حضور در مراجع قضایی، اگر اظهار شونده توسط اظهارنامه به خواسته متقاضی ترتیب اثر ندهد از طریق قضایی پیگیری خواهد شد. در صورتی که از کسی طلبی داریم که شخص حاضر به پرداخت آن نمی شود، یا از ایفای تعهدی امتناع می نماید […]