برچسب » تهدید

جرم تهدید
1 سال قبل
بررسی جرم تهدید

جرم تهدید

جرم تهدید چیست؟ جرم تهدید تهدید به معنی ترساندن است و در اصطلاح حقوقی، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان اوست. گاهی ممکن است که قربانی، به دلیل ضعف یا تصورات شخصی خودش از دیگری بترسد و مطابق دستور او رفتار کند، اما در حقیقت تهدیدی رخ نداده است؛ […]