برچسب » حضانت

قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور
1 سال قبل
معرفی کامل قانون حضانت فرزندان صغیر

قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور

قانون حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها ماده واحده – حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختیار ولی شرعی است و اگر از طریق بودجه دولت یا از […]