برچسب » حقوق آپارتمان نشین ها

حقوق آپارتمان نشین ها
1 سال قبل
بررسی دقیق حقوق آپارتمان نشین ها

حقوق آپارتمان نشین ها

حقوق آپارتمان نشین ها مالکیت در آپارتمان ها به مالکیت اختصاصی و مشترک تقسیم می شود. بخش اختصاصی به بخشی از ملک گفته می شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مانند بالکن. مالکیت مشترک نیز شامل قسمت هایی از ساختمان است که مجموع مالکان آن ساختمان حق استفاده از آن […]