برچسب » حقوق کیفری

جرم منازعه در حقوق کیفری
1 سال قبل
جرم منازعه

جرم منازعه در حقوق کیفری

جرم منازعه در حقوق کیفری منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می کند، به همین دلیل قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده های نابهنجار برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. حفظ نظم اجتماعی و انسجام عمومی در […]