برچسب » دادرسی فوری

دادرسی فوری
1 سال قبل
دادرسی فوری چیست؟

دادرسی فوری

دادرسی فوری یا دستور موقت چیست؟ دستور موقت یا دادرسی فوری ، از جمله اقدامات تأمینی است که نقش ویژه ای را پیش از طرح دعوا یا پس از طرح آن یا در جریان طرح دعوای اصلی خواهان، ایفا می کند. دستور موقت امکانی است که در بیشتر موارد، ذی نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را […]