برچسب » رای اصراری

رای وحدت رویه و رای اصراری
1 سال قبل
رای وحدت رویه و رای اصراری

رای وحدت رویه و رای اصراری

رای وحدت رویه و رای اصراری چیست؟ آشنایی با رای وحدت رویه و رای اصراری جلسه برای صدور رای وحدت رویه با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب حقوقی و کیفری تشکیل، ولی جلسه برای صدور رای اصراری با حضور حداقل سه چهارم روسا و مستشاران شعب حقوقی یا کیفری تشکیل می شود. […]