برچسب » شراب خواری

حکم شراب خواری در قانون
1 سال قبل
شراب خواری در قانون

حکم شراب خواری در قانون

حکم شراب خواری در قانون غیرمسلمان تنها در صورتی که تظاهر به مصرف مسکر کند، محکوم به حد می شود و در غیر این صورت اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان، علنی نباشد ولی در حالت مستی در معابر عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می شود. بر اساس تعریف سازمان جهانی […]