برچسب » شرکت نسبی

شرکت نسبی
1 سال قبل
شرکت نسبی

شرکت نسبی

معنی و مفهوم شرکت نسبی چیست؟ اقدامات مدیران در اموری که اختیار ندارند، برای شرکت الزام آور نیست و اگر بر اثر چنین عملی، زیانی متوجه شرکت شود، مسئول آن خواهند بود اما اگر شرکت بر اثر اقدامات عادی مدیر که عادتاً جزو اختیارات او است، دچار ضرر شود، مسئولیت متوجه مدیر نخواهد بود. شرکت […]