برچسب » شکایت از رای قاضی

اعتراض ثالث
1 سال قبل
اعتراض ثالث

اعتراض ثالث

اعتراض ثالث چیست؟ برای اینکه امکان اشتباه در صدور آرا کمتر شود، در همه ی نظام های قضایی، راه هایی برای شکایت از رأی قاضی پیش بینی شده است. اما یکی از این راه های اعتراض نهادی به نام اعتراض ثالث است. قضات هم مانند همه ی انسان ها در معرض اشتباه و لغزش هستند. قاضی با اطلاعاتی […]