برچسب » ضمانت

شرایط و پیامد‌های ضمانت
1 سال قبل
شرایط و پیامد‌های ضمانت

شرایط و پیامد‌های ضمانت

شرایط قانونی و پیامد‌های حقوقی ضمانت اگرچه عقد ضمان بر سه طرف یعنی ضامن، مضمون‌عنه و مضمون‌له تاثیر می‌گذارد، اما این قرارداد بین دو طرف یعنی مضمون‌له و ضامن منعقد می‌شود بنابراین در انعقاد عقد ضمان، مضمون‌عنه یا کسی که از او ضمانت شده است، دخالتی ندارد. مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی‌گیرد و انتقال […]