برچسب » قانون سفته

قانون سفته چیست؟
1 سال قبل
آشنایی کامل با سفته

قانون سفته چیست؟

قوانین مربوط به انواع سفته در ایران کمتر شناخته شده است. در این مطلب با کلیه ضوابط سفته ، نحوه وصول آن، مجازات تخلف، ضمانت بانکی و انواع سفته آشنا می شوید. سفته سندی است که به سبب آن امضاء کننده تعهدی مبنی بر این میدهد تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله […]