برچسب » مجرم

تفاوت متشاکی متهم و مجرم
1 سال قبل
تفاوت متشاکی، متهم و مجرم

تفاوت متشاکی متهم و مجرم

تفاوت متشاکی، متهم و مجرم چیست؟ از نظر قانونگذار میان فردی که مورد اتهامی می باشد پیش از آنکه اتهام وارده به ایشان ثابت گردد و پس از آن تفاوت وجود دارد. از نظر قانونگذار میان فردی که مورد اتهامی می باشد پیش از آنکه اتهام وارده به ایشان ثابت گردد و پس از آن […]