برچسب » مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی
1 سال قبل
مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی چیست؟ هر کسی نسبت به اعمالی که عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی، مال یا آزادی، حیثیت و یا شهرت تجاری دیگری لطمه ای وارد کند، چه مادی و چه معنوی مسئول است و خسارت ناشی از عمل خود را نیز باید جبران کند. این جمله در قانون مسئولیت مدنی نیز […]