برچسب » مستاجر

حق انتقال به غیر مستاجر
1 سال قبل
حق انتقال به غیر مستاجر

حق انتقال به غیر مستاجر

حق انتقال به غیر مستاجر مستاجر حق انتقال به غیر دارد یا خیر؟ ماده ۴۹۰ قانون مدنی می گوید «مستاجر باید عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصوده ای که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال کند.» چنانچه محلی به طور […]