برچسب » نامزدی

مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی
11 ماه قبل
مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی

مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی

امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی نامزدی یا به عبارتی همان وعده ازدواج، عقدی عهدی است که به موجب آن زن و مرد یا یکی از آنان متعهد می شود که در آینده عقدی را (ازدواج) منعقد کند. نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته […]