برچسب » ولایت قهری بر کودکان

ولایت قهری بر کودکان
1 سال قبل
ولایت قهری بر کودکان

ولایت قهری بر کودکان

آشنایی با ولایت قهری بر کودکان در صورتی که طفل پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آن ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع به طور مجدد حق ولایت اعاده می شود. «ولایت» در لغت […]