برچسب » کارفرما

برخورد کارفرما با متخلف
1 سال قبل
وظایف کارفرما برای برخورد با متخلف

برخورد کارفرما با متخلف

وظایف قانونی کارفرما برای برخورد با متخلف کارفرما برای برخورد با متخلف چه وظایف قانونی دارد؟ یکی از موارد اخراج موجه کارگر، مطابق ماده ۲۷ قانون کار این است که کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند. پس از آن که قرارداد […]