برچسب » کسر خدمت مناطق

کسر خدمت مناطق امنیتی و محروم
1 سال قبل
نحوه کسر خدمت مناطق محروم و امنیتی

کسر خدمت مناطق امنیتی و محروم

کسر خدمت مناطق امنیتی و مناطق محروم و بد آب و هوا خدمت کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق امنیتی ۱۸ ماه ، مناطق مناطق محروم و بد آب وهوا: ۱۹ ماه است. خدمت کارکنان وظیفه در مناطق عادی ۲۱ ماه می باشد. کسر خدمت فرزند ۳ماه کسر خدمت به ازای هر فرزند شامل سربازان میشود. […]