برچسب » گواهینامه

مجازات رانندگی بدون گواهینامه
1 سال قبل
رانندگی بدون گواهینامه

مجازات رانندگی بدون گواهینامه

مجازات رانندگی بدون گواهینامه رانندگی بدون گواهینامه جرم است به طور مثال کسی که در گذشته، بدون عینک مجاز به رانندگی بوده و هم اکنون با ضعف بینایی مواجه شده یا دچار عارضه یا نقص عضوی شده باشد که باید با خودرویی خاص رانندگی کند، در صورت اقدام به رانندگی با استفاده از گواهینامه قبلی […]