برچسب » گواهی عدم امکان سازش

نحوه درخواست گواهی امکان عدم سازش
1 سال قبل

نحوه درخواست گواهی امکان عدم سازش

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه […]

شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش
1 سال قبل

شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ۱ – توافق زوجین برای طلاق.. ۲ – امتناع شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به پرداخت نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن […]